Aktualności

Konkurs w Programie Lojalnościowym rozstrzygnięty

dodano: 2018-09-20

Z dniem 31.08 sierpnia zakończył się nasz konkurs „Zbieraj punkty na nagrody” dla Klientów programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” oraz Klientów przystępujących do programu

O roztrzygnięciu konkursu można było dowiedzieć się bezpośrednio w sklepach, w których nasi klienci dokonują zakupów. Poniżej podajemy imiona i nr kart Uczestników, którzy wygrali w konkursie.

Wszystkim Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy.

l.p.

imię

nr sklepu

nr karty

bony                                         o wartości w zł

1

Jadwiga

26

2040065547056

400

2

Urszula

43

2040023556588

300

3

Halina

61

2040023629770

200

4

Anna

39

2040026626196

200

5

Krzysztof

33

2040036043662

200

6

Maria

36

2040023746804

100

7

Dorota

61

2040023629534

100

8

Ewa

17

2040035848800

100

9

Sławomir

41

2040023505166

100

10

Monika

12

2040065405172

100

11

Łukasz

36

2040023171132

100

12

Agnieszka

18

2040035962346

100

13

Jolanta

42

2040023234356

100

14

Bogdan

48

2040023738366

100

15

Barbara

40

2040023548736

100

16

Teresa

61

2040023630738

100

17

Agata

61

2040035899086

100

18

Patryk

18

2040048938444

100

19

Alina

17

2040034590106

100

20

Grażyna

43

2040023563968

100

21

Anna

40

2040026445308

100

22

Maria

42

2040081206562

100

23

Joanna

40

2041000593282

100

24

Irena

43

2040026428028

100

25

Edmund

1

2040023445226

100

26

Krzysztof

36

2040023746668

100

  27

Anna

22

2040023294206

100

28

Anna

8

2040048877064

100

29

Wojciech

56

2040065565562

100

30

Danuta

1

2040023311958

100

31

Anna

48

2040026662590

100

32

Ewelina

12

2040081196436

100

33

Jadwiga

36

2040023748334

100

34

Alina

48

2040023733170

100

35

Maria

27

2040060291978

100

36

Małgorzata

12

2040023270996

100

37

Bożena

41

2040065585294

100

                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                             

Rozstrzygnięcie akcji promocyjnej w Universamie

dodano: 2018-07-24

W dniach 20-24.07.18 odbyło się wręczenie nagród dla Klientów, którzy zwyciężyli w akcji promocyjnej "Grecka przygoda za zakupy w Universamie".

Pierwsze miejsce zajął Pan Jacek, nasz stały Klient, jeszcze ze starego Universamu. Nagrodą za pierwsze miejsce był voucher na wycieczkę o wartości aż 6 000 zł.

Pani Agnieszka, która zajęła drugie miejsce i wygrała komplet garnków, w naszym sklepie robi zakupy z całą rodziną.

Trzecie miejsce - Pani Danuta (też nasza stała Klientka) - wygrała zestaw sztućców a czwarte miejsce Pani Krystyna, która zdobyła za zakupy w Universamie komplet obiadowy.

Wszystkim Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Konkurs "Zbieraj punkty na nagrody"

dodano: 2018-07-02

Regulamin konkursu „Zbieraj punkty na nagrody” dla Klientów programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” oraz Klientów przystępujących do programu.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1)  Niniejszy   Regulamin  określa  warunki  i  zasady  przeprowadzania  konkursu.

    „Zbieraj punkty na nagrody”.

2) Organizatorem konkursu jest „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe”, 04-077 Warszawa, ul. Grochowska 207, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.

3) Konkurs prowadzony będzie we wszystkich sklepach Społem WSS Praga Południe.

4) Łączna pula nagród/Bonów Społem to 4 500 zł.

5) Czas trwania konkursu: 1.07.2018 – 31.08.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                      Zakupy towarów przez Klientów uprawniające do udziału w konkursie rozpoczynają się w dniu 01.07.2018 r. od godziny otwarcia sklepów, a kończą w dniu 31.08.2018 r. z chwilą zakończenia pracy sklepów.

6) Regulamin konkursu jest dostępny w sklepach uczestniczących w konkursie,

w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.spolempraga.com.pl.

 

§ 2

Zasady Konkursu

1) Konkurs jest przeznaczony dla Uczestników programu lojalnościowego „Społem znaczy Razem” i polega na zbieraniu punktów zgodnie z regulaminem programu lojalnościowego.

2) Konkurs nie dotyczy pracowników Organizatora

3) W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które pobierają za zakupy fakturę VAT
     na swoją firmę albo na firmę, dla której pracują

4) Do wzięcia udziału w konkursie uprawnione są osoby, które spełniają następujące warunki:

  1. są Uczestnikami programu lojalnościowego „Społem Znaczy Razem” albo przystąpią do programu, w czasie jego trwania,
  2. Wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „Społem” WSS Praga Południe w celach marketingowych oraz podały w formularzu rejestracyjnym swój nr telefonu albo adres mailowy.

c. będą dokonywać zakupów towarów w sklepach Organizatora w okresie trwania
     konkursu.

5) W konkursie nagrodzonych zostanie trzydziestu siedmiu Klientów, którzy w terminie 01.07.2018 – 31.08.2018 r. uzbierają największą ilość punktów za zakupy w sklepach Społem WSS Praga Południe. Punkty zebrane wcześniej tj. przed 1.07.2018  nie będą brane pod uwagę.

6) Pozostałe zasady zbierania punktów reguluje Regulamin programu lojalnościowego
      Społem WSS Praga Południe.

7)  Uczestnicy konkursu z największą ilością zgromadzonych punktów zajmują
     odpowiednio miejsca od pierwszego do dwudziestego i otrzymują nagrody o wartości:

- za miejsce I - bony Społem o wartości 400 zł,

- za miejsce II - bony Społem o wartości 300 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - za miejsce III - bony Społem o wartości 200 zł,

- za miejsce IV - bony Społem o wartości 200 zł,  

- za miejsce V - bony Społem o wartości 200 zł,

- za miejsca: od VI do XXXVII - bony Społem o wartości 100 zł.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 10 września 2018 r.

8) Lista nagrodzonych Uczestników zostanie wywieszona w każdym sklepie (imię i numer Karty Klienta oraz w którym sklepie zostały zebrane zwycięskie punkty).  Laureaci o wygranej zostaną powiadomieni telefonicznie, a w przypadku braku możliwości połączenia zostaną powiadomieni listownie.

9) Odbiór nagród/bonów odbędzie się w dniach 17 - 25.09.2018 r. w sklepach „Społem” WSS Praga Południe. Od osoby wygranej w celu odebrania nagrody/bonów wymagane będzie okazanie Karty Klienta „Społem znaczy razem” oraz dowodu tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy).

10) Nieodebranie nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

11) Wydanie nagrody/bonów będzie potwierdzone przez osobę odbierającą podpisem imiennym na protokole przekazania nagrody/bonów, która pozostaje w siedzibie Organizatora. Na protokole wymagana będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Społem WSS Praga Południe, związana z wydaniem nagrody

§ 3

Realizacja wygranych BONÓW

 

1) Bonów nie można wymienić na gotówkę.

2) Termin ważności bonów reguluje Regulamin programu lojalnościowego.

3) Bon niewykorzystany w terminie traci swoją ważność.

 

§ 4

Reklamacje

1) Ewentualne Reklamacje Uczestników dotyczące konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej, e-mailem albo pocztą na adres siedziby Organizatora przy ul. Grochowskiej 207, w terminie do 14.09.2018 r.  Decyduje data stempla pocztowego.

2) Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę skargi. Po rozpatrzeniu reklamacji podane dane personalne zostaną zniszczone. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane, dane personalne zostaną zniszczone.

3) Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania listu poleconego.  O wyniku rozpatrzenia skargi uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w skardze.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1) Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszego konkursu.

2) Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności.

 

 

Zarząd Społem WSS Praga Południe

Gorące promocje!

dodano: 2018-06-26

Dzień Ojca w Universamie

dodano: 2018-06-20

Zapraszamy do Universamu przemysłowego "dla domu i dla ciebie" na I piętrze Galerii Rondo Wiatraczna.

 

Z okazji Dnia Ojca proponujemy 10% rabat na koszule męskie z krótkim i długim rękawem. Podaruj swojemu tacie miły prezent.

Oferta ważna  21-23.06.2018 r.

Hit-y cenowe w sklepach: przy ul.Patriotów i ul.Kajki

dodano: 2018-05-28

Grecka przygoda za zakupy w Universamie

dodano: 2018-05-07

 

Regulamin akcji promocyjnej

„Grecka przygoda za zakupy w Universamie”

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1)   Niniejszy   Regulamin  określa  warunki  i  zasady  przeprowadzania  akcji promocyjnej.

     „Grecka przygoda za zakupy w Universamie”.

2)   Organizatorem akcji jest „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe”,

      04-505 Warszawa, ul. Nowowiśniowa 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego

      m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.

3)   Akcja prowadzona jest w sklepie Społem WSS Praga Południe,
      sklep nr 1 pod nazwą: Universam „Grochów” ul. Grochowska 207.

4)   Czas trwania akcji promocyjnej: 07.05.– 07.07.2018r. Zakupy towarów przez Klientów,
      uprawniające do udziału w akcji rozpoczynają się w dniu 07.05.2018 r. od godziny
      otwarcia sklepu a kończą w dniu 07.07.2018 r. z chwilą zakończenia pracy sklepu.

5)   Regulamin akcji jest dostępny w sklepie uczestniczącym w akcji promocyjnej,
      w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.spolempraga.com.pl.

 

§ 2

Zasady akcji promocyjnej

 

1)  Nagrodzonych zostanie 5 Klientów, którzy w czasie trwania akcji zrobią zakupy

     na największą łączną wartość z paragonów.

2)  Uczestnik aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić następujące warunki:

-  w czasie trwania akcji, określonym w par.1 pkt.5 dokonać przynajmniej 10-ciu zakupów
   produktów (transakcji) na kwotę za min. 80 zł brutto na każdym paragonie.

-  zbierać swoje paragony,

-  po zakończeniu akcji okazać wszystkie paragony w Punkcie Obsługi Klienta i zarejestrować
   się na liście uczestników, podając swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu.

 

3) Nagrodami w akcji promocyjnej, odpowiednio do zajętego miejsca są:

-  za I miejsce: 7 dniowa wycieczka do Grecji dla dwóch osób (opłacony 10% podatek od nagrody)

-  za II miejsce: zestaw garnków z patelnią Maison

-  za III miejsce: komplet sztućców Prato - 36 elementów

-  za IV miejsce: komplet obiadowy Am-White - 12 elementów

-  za V miejsce: naczynie żaroodporne Guzzini

 

4) Z akcji promocyjnej wyłączone są zakupy następujących towarów:
       -  wyroby i akcesoria tytoniowe,

       -  napoje alkoholowe z zawartością pow. 18% alkoholu ,

       -  opłaty za rachunki,

       -  doładowania telefonów i kart miejskich.

 

5) W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie.

6)  Konkurs  nie dotyczy pracowników Organizatora.

7) W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału osoby, które pobierają za zakupy fakturę VAT

    na swoją firmę albo na firmę, dla której pracują.

 

§ 3

Przyznanie nagród

      1) Paragony z dokonanych zakupów, uprawniających do otrzymania nagrody powinny być  okazane Kasjerce w Punkcie Obsługi Klientów najpóźniej do dnia 10.07.2018 r.

      2) Przy okazaniu paragonów zrealizowanych w terminie określonym w par.1, pkt.5, zostaną spisane numery paragonów oraz podsumowane kwoty zakupu produktów.

3)   Lista rejestracyjna z danymi z akcji promocyjnej zostanie przekazana z Universamu
      do biura „Społem” WSS Praga Południe do dn. 12.07.2018 r. i komisyjnie sprawdzona.

      4)   Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie do dnia 20.07.2018 r.

5)   Wręczenie nagród odbędzie się w Universamie, przy Punkcie Obsługi Klienta,
       w uzgodnionym ze Zwycięzcami terminie ale nie później niż do dn. 30.07.2018 r.

      6)   Wydanie nagrody będzie potwierdzone podpisem przez osobę nagrodzoną.         

      7)    Podane dane personalne, służące do uczestnictwa w akcji promocyjnej zostaną komisyjnie
             zniszczone.

      8)    Nieodebranie nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
             W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 4

Reklamacje

 

    1) Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące akcji promocyjnej będą przyjmowane w formie pisemnej, e-mailem albo pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie do 23.07.2018 r., decyduje data stempla pocztowego.

    2)  Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres do korespondencji
         oraz opis okoliczności, stanowiących podstawę skargi.

         Po rozpatrzeniu reklamacji podane dane personalne zostaną komisyjnie zniszczone.
         Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane, dane personalne zostaną komisyjnie
         zniszczone.

    3)  Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania skargi.

         O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, na adres
         korespondencyjny albo e-mailowy wskazany w skardze.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

  1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej akcji.
  2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                                                      

 

Działania z MAH

dodano: 2018-04-26

Dzięki współpracy z Mazowiecką Agencją Handlową ukazała się wspólna reklama Spółdzielni Społem, m.in. naszej spółdzielni w gazecie FAKT.

 

 

Akcja promocyjna w Universamie

dodano: 2018-04-19

          

Zapraszamy do Universamu spożywczego na akcję promocyjną "Grillujesz - nagrody zyskujesz"!

 

Regulamin akcji promocyjnej

 

„Grillujesz - nagrody zyskujesz”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy   Regulamin  określa  warunki  i  zasady  przeprowadzania  akcji promocyjnej.

     „Grillujesz - nagrody zyskujesz”

2.   Organizatorem akcji jest „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe”,

      04-505 Warszawa, ul. Nowowiśniowa 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego

      m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.

3.  Akcja prowadzona jest w sklepie Społem WSS Praga Południe,
      sklep nr 1 pod nazwą: Universam „Grochów” ul. Grochowska 207.

4.   Pula nagród, przeznaczonych na akcję: 10 nagród o łącznej wartości 400 zł netto.

5.   Czas trwania akcji promocyjnej: 20.04.–05.05.2018r. Zakupy towarów przez Klientów,
      uprawniające do udziału w akcji rozpoczynają się w dniu 20.04.2018 r. od godziny
      otwarcia sklepu a kończą w dniu 05.05.2018 r. z chwilą zakończenia pracy sklepu.

6.   Regulamin akcji jest dostępny w sklepie uczestniczącym w akcji promocyjnej,
      w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.spolempraga.com.pl.

§ 2

Zasady akcji promocyjnej

1.  Nagrodzonych zostanie 10 Klientów, którzy w czasie trwania akcji zrobią zakupy

     na największą łączną wartość zakupionych produktów grillowych.

2.  Uczestnik aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić następujące warunki:

-  w czasie trwania akcji określonym w par.1 pkt.5 dokonać przynajmniej dwukrotnego zakupu
   produktów oznaczonych zawieszką „na grilla” na kwotę za min. 25 zł brutto na każdym
   paragonie
(lista produktów grillowych, załącznik nr 1 do Regulaminu),  

-  zbierać swoje paragony,

-  po zakończeniu akcji okazać wszystkie paragony w Punkcie Obsługi Klienta i zarejestrować
   się na liście uczestników, podając swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu.

3. Nagrodami w akcji promocyjnej są:

- za zajęcie miejsc I - V nagroda - lodówka turystyczna o wartości 70zł (+ 10 szt. oranżady 0,33l),

- dla kolejnych pięciu osób za zajęcie miejsc VI - X: nagroda  pocieszenia - zestaw 3 pojemników
  na żywność o wartości 10 zł.

4. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie.

5. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału osoby, które pobierają za zakupy fakturę VAT

   na swoją firmę albo na firmę, dla której pracują.

§ 3

Przyznanie nagród

  1. Paragony z dokonanych zakupów, uprawniających do otrzymania nagrody powinny być okazane Kasjerce                                                                                                                                                                                                                                         w Punkcie Obsługi Klientów najpóźniej do dnia 08.05.2018 r.
  2. Przy okazaniu paragonów zrealizowanych w terminie określonym w par.1, pkt.5,                                                                                                                                                                                                                                                                      zostaną spisywane numery paragonów oraz zsumowane kwoty zakupu produktów grillowych.

3. Lista rejestracyjna z danymi z akcji promocyjnej zostanie przekazana z Universamu
    do biura „Społem” WSS Praga Południe do dn. 10.05.2018r. i komisyjnie sprawdzona.=

      4.   Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie do dnia 14.05.2018 r.

5.   Wręczenie nagród odbędzie się w Universamie, przy Punkcie Obsługi Klienta,
      w uzgodnionym ze Zwycięzcami terminie ale nie później niż do dn. 30.05.2018 r.

      6.   Wydanie nagrody będzie potwierdzone podpisem przez osobę nagrodzoną.        

      7.    Podane dane personalne, służące do uczestnictwa w akcji promocyjnej zostaną komisyjnie
             zniszczone.

      8.   Nieodebranie nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
            W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 4

Reklamacje

  1. Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące akcji promocyjnej będą przyjmowane  w formie pisemnej,                                                                                                                                                                                                                                          e-mailem albo pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie do 20.05.2018 r., decyduje data stempla pocztowego.

      2.  Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres do korespondencji
         oraz opis okoliczności, stanowiących podstawę skargi.

         Po rozpatrzeniu reklamacji podane dane personalne zostaną komisyjnie zniszczone.
         Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane, dane personalne zostaną komisyjnie
         zniszczone.

      3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania skargi.

         O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, na adres
         korespondencyjny albo e-mailowy wskazany w skardze.

§ 5

Postanowienia końcowe

  1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej akcji.

      2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności.

 

Załącznik nr 1 - Akcja Grill 
ASORTYMENT
Prymat przyprawy Grill asort.20g (klasyczny, pikantny, ziołowy)
Prymat Karkówka z grilla 20g
Prymat karkówka klasyczna 20g
Prymat Kurczak (pikantny, z grilla, ziołowy )
Prymat Przyprawa do ryb 20g
Prymat sałatki 20g
Prymat Stek 20g 
Prymat Tzatziki 
Prymat żebarka 20g
Prymat Marynata klasyczna 20g
Prymat Marynata pikantna 20g
Prymat kurczak (złocisty, starop., )
Prymat Kebab - Gyros 30g
Prymat Kebab- gyros pikantny 30g
Prymat Ziemniaki 25g
Prymat Pieprz cytrynowy 20g 
KNORR  SOS SAL FRANCUSKI8g
KNORR  SOS SAL GRECKI 9g
KNORR SOS SAL CZOSNEK 8g
KNORR SOS SAL KOPERKOWY 9g
KNORR SOS SAL MIZERIA 10g
KNORR SOS SAL PAPRYKOWY 9g
KNORR SOS SAL WLOSKI 8g
KNORR ZIOLA OGRODOWE 8g
KN PRZYP GRILL KARKOWKA 23g
KN PRZYP GRILL PIKANTNY 23g
KN PRZYPR GRILL KURCZAK 23g
KNORR GRILOWANE WARZYWA 23g
KNORR PRZYPRAWA GRILL 23g
Develey ketchup premium classic 300g 
Develey ketchup premium pikantny 300g 
Develey Musztarda Dijon 270g
Develey miodowa 270g
Develey Figowa 270g  nowosc
Develey musztarda truflowa 270g  nowość
Develey steak hause 480g 
Develey sos Barbecue wild bull 480g 
TORTEX KETCHUP LAGODNY 470g
TORTEX KETCHUP PIKANTNY 470g
Develey musztarda Horcice,Delikatesowa,Kremska,Kremowa 350g
Develey ketchup premium classic 535g 
Develey ketchup premium pikantny 535g 
Bona sos tatarski 230g słoik 
Bona sos 230g (czosnkowy, czosnek-niedźwiedzi, kebab-gyros) 
Warkocz Grillowy Sokołów
Sokołów Karkówka Grillowa Sokołów
Boczek Grillowy Sokołów
Mix Grillowy Sokołów
Zestaw Grillowy 420 Sokołów
Roladki Meksykańskie 330g. Sokołów
Kaszanka Grillowa z boczkiem 600g. Sokołów
Medaliony z piersi Kurczaka 250g. Sokołów
Nasza kiełbasa śląska 550g. Sokołów
Kiełbasa Brocka kg. Sokołow 
Skrzydełka z kurczaka 
Karkówka b/k
Euroser mozarella kulka 125g
Fit & Easy mix sałat weekend 150g 
Fit & Easy mix sałat family 250g 
Fit & Easy mix sałat party 180g 
Fit & Easy mix sałat active 180g 
Społem ketchup łagodny 500g
Społem ketchup pikantny 500g
Hortex nap. 1L PET jab/wiśnia
Hortex nap. 1L PET jab/mięta
Hortex nap. 1L PET jab/rabarbar
Hortex nap. 1L PET pom/mango
Winiary sos czosnkowy 250ml
Winiary sos tatarski 250ml
Winiary sos chrzanowy 250ml
Winiary sos ziołowy z nutą czosnku 240ml
Eterno limonki w syropie 230g
Eterno ognista salsa paprykowa 200g
Eterno chutney gruszkowy 200g
Eterno chrzan z zurawiną 200g
Eterno buraki tarte z papryką 180g
Spiżarnia  musztarda kozacka 
Spiżarnia musztarda wykwintna 
Dary Natury sół ziołowa 90g 
Dary Natury sól him.biała młynek 
Fungopol krem z borowika 150 ml
Vege kiełb.białe curry 180g
Vege kiełbaski papryka 180g
Vege kiełbaski białe 250g
Vege kiełbaski paprykowe 250g
Vege kiełbaski curry 250g

Strona Galerii "Rondo Wiatraczna"

dodano: 2018-04-17

Zachęcamy do zaglądania na stronę Galerii Handlowej "Rondo Wiatraczna" http://galeriarondowiatraczna.pl/.

Można tam znaleźć aktualne promocje sklepów, informacje o godzniach otwarcia oraz oferty lokali gastronomicznych.