Aktualności

Grecka przygoda za zakupy w Universamie

dodano: 2018-05-07

 

Regulamin akcji promocyjnej

„Grecka przygoda za zakupy w Universamie”

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1)   Niniejszy   Regulamin  określa  warunki  i  zasady  przeprowadzania  akcji promocyjnej.

     „Grecka przygoda za zakupy w Universamie”.

2)   Organizatorem akcji jest „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe”,

      04-505 Warszawa, ul. Nowowiśniowa 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego

      m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.

3)   Akcja prowadzona jest w sklepie Społem WSS Praga Południe,
      sklep nr 1 pod nazwą: Universam „Grochów” ul. Grochowska 207.

4)   Czas trwania akcji promocyjnej: 07.05.– 07.07.2018r. Zakupy towarów przez Klientów,
      uprawniające do udziału w akcji rozpoczynają się w dniu 07.05.2018 r. od godziny
      otwarcia sklepu a kończą w dniu 07.07.2018 r. z chwilą zakończenia pracy sklepu.

5)   Regulamin akcji jest dostępny w sklepie uczestniczącym w akcji promocyjnej,
      w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.spolempraga.com.pl.

 

§ 2

Zasady akcji promocyjnej

 

1)  Nagrodzonych zostanie 5 Klientów, którzy w czasie trwania akcji zrobią zakupy

     na największą łączną wartość z paragonów.

2)  Uczestnik aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić następujące warunki:

-  w czasie trwania akcji, określonym w par.1 pkt.5 dokonać przynajmniej 10-ciu zakupów
   produktów (transakcji) na kwotę za min. 80 zł brutto na każdym paragonie.

-  zbierać swoje paragony,

-  po zakończeniu akcji okazać wszystkie paragony w Punkcie Obsługi Klienta i zarejestrować
   się na liście uczestników, podając swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu.

 

3) Nagrodami w akcji promocyjnej, odpowiednio do zajętego miejsca są:

-  za I miejsce: 7 dniowa wycieczka do Grecji dla dwóch osób (opłacony 10% podatek od nagrody)

-  za II miejsce: zestaw garnków z patelnią Maison

-  za III miejsce: komplet sztućców Prato - 36 elementów

-  za IV miejsce: komplet obiadowy Am-White - 12 elementów

-  za V miejsce: naczynie żaroodporne Guzzini

 

4) Z akcji promocyjnej wyłączone są zakupy następujących towarów:
       -  wyroby i akcesoria tytoniowe,

       -  napoje alkoholowe z zawartością pow. 18% alkoholu ,

       -  opłaty za rachunki,

       -  doładowania telefonów i kart miejskich.

 

5) W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie.

6)  Konkurs  nie dotyczy pracowników Organizatora.

7) W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału osoby, które pobierają za zakupy fakturę VAT

    na swoją firmę albo na firmę, dla której pracują.

 

§ 3

Przyznanie nagród

      1) Paragony z dokonanych zakupów, uprawniających do otrzymania nagrody powinny być  okazane Kasjerce w Punkcie Obsługi Klientów najpóźniej do dnia 10.07.2018 r.

      2) Przy okazaniu paragonów zrealizowanych w terminie określonym w par.1, pkt.5, zostaną spisane numery paragonów oraz podsumowane kwoty zakupu produktów.

3)   Lista rejestracyjna z danymi z akcji promocyjnej zostanie przekazana z Universamu
      do biura „Społem” WSS Praga Południe do dn. 12.07.2018 r. i komisyjnie sprawdzona.

      4)   Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie do dnia 20.07.2018 r.

5)   Wręczenie nagród odbędzie się w Universamie, przy Punkcie Obsługi Klienta,
       w uzgodnionym ze Zwycięzcami terminie ale nie później niż do dn. 30.07.2018 r.

      6)   Wydanie nagrody będzie potwierdzone podpisem przez osobę nagrodzoną.         

      7)    Podane dane personalne, służące do uczestnictwa w akcji promocyjnej zostaną komisyjnie
             zniszczone.

      8)    Nieodebranie nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
             W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 4

Reklamacje

 

    1) Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące akcji promocyjnej będą przyjmowane w formie pisemnej, e-mailem albo pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie do 23.07.2018 r., decyduje data stempla pocztowego.

    2)  Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres do korespondencji
         oraz opis okoliczności, stanowiących podstawę skargi.

         Po rozpatrzeniu reklamacji podane dane personalne zostaną komisyjnie zniszczone.
         Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane, dane personalne zostaną komisyjnie
         zniszczone.

    3)  Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania skargi.

         O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, na adres
         korespondencyjny albo e-mailowy wskazany w skardze.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

  1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej akcji.
  2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                                                      

 

Działania z MAH

dodano: 2018-04-26

Dzięki współpracy z Mazowiecką Agencją Handlową ukazała się wspólna reklama Spółdzielni Społem, m.in. naszej spółdzielni w gazecie FAKT.

 

 

Akcja promocyjna w Universamie

dodano: 2018-04-19

          

Zapraszamy do Universamu spożywczego na akcję promocyjną "Grillujesz - nagrody zyskujesz"!

 

Regulamin akcji promocyjnej

 

„Grillujesz - nagrody zyskujesz”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy   Regulamin  określa  warunki  i  zasady  przeprowadzania  akcji promocyjnej.

     „Grillujesz - nagrody zyskujesz”

2.   Organizatorem akcji jest „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe”,

      04-505 Warszawa, ul. Nowowiśniowa 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego

      m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.

3.  Akcja prowadzona jest w sklepie Społem WSS Praga Południe,
      sklep nr 1 pod nazwą: Universam „Grochów” ul. Grochowska 207.

4.   Pula nagród, przeznaczonych na akcję: 10 nagród o łącznej wartości 400 zł netto.

5.   Czas trwania akcji promocyjnej: 20.04.–05.05.2018r. Zakupy towarów przez Klientów,
      uprawniające do udziału w akcji rozpoczynają się w dniu 20.04.2018 r. od godziny
      otwarcia sklepu a kończą w dniu 05.05.2018 r. z chwilą zakończenia pracy sklepu.

6.   Regulamin akcji jest dostępny w sklepie uczestniczącym w akcji promocyjnej,
      w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.spolempraga.com.pl.

§ 2

Zasady akcji promocyjnej

1.  Nagrodzonych zostanie 10 Klientów, którzy w czasie trwania akcji zrobią zakupy

     na największą łączną wartość zakupionych produktów grillowych.

2.  Uczestnik aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić następujące warunki:

-  w czasie trwania akcji określonym w par.1 pkt.5 dokonać przynajmniej dwukrotnego zakupu
   produktów oznaczonych zawieszką „na grilla” na kwotę za min. 25 zł brutto na każdym
   paragonie
(lista produktów grillowych, załącznik nr 1 do Regulaminu),  

-  zbierać swoje paragony,

-  po zakończeniu akcji okazać wszystkie paragony w Punkcie Obsługi Klienta i zarejestrować
   się na liście uczestników, podając swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu.

3. Nagrodami w akcji promocyjnej są:

- za zajęcie miejsc I - V nagroda - lodówka turystyczna o wartości 70zł (+ 10 szt. oranżady 0,33l),

- dla kolejnych pięciu osób za zajęcie miejsc VI - X: nagroda  pocieszenia - zestaw 3 pojemników
  na żywność o wartości 10 zł.

4. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie.

5. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału osoby, które pobierają za zakupy fakturę VAT

   na swoją firmę albo na firmę, dla której pracują.

§ 3

Przyznanie nagród

  1. Paragony z dokonanych zakupów, uprawniających do otrzymania nagrody powinny być okazane Kasjerce                                                                                                                                                                                                                                         w Punkcie Obsługi Klientów najpóźniej do dnia 08.05.2018 r.
  2. Przy okazaniu paragonów zrealizowanych w terminie określonym w par.1, pkt.5,                                                                                                                                                                                                                                                                      zostaną spisywane numery paragonów oraz zsumowane kwoty zakupu produktów grillowych.

3. Lista rejestracyjna z danymi z akcji promocyjnej zostanie przekazana z Universamu
    do biura „Społem” WSS Praga Południe do dn. 10.05.2018r. i komisyjnie sprawdzona.=

      4.   Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie do dnia 14.05.2018 r.

5.   Wręczenie nagród odbędzie się w Universamie, przy Punkcie Obsługi Klienta,
      w uzgodnionym ze Zwycięzcami terminie ale nie później niż do dn. 30.05.2018 r.

      6.   Wydanie nagrody będzie potwierdzone podpisem przez osobę nagrodzoną.        

      7.    Podane dane personalne, służące do uczestnictwa w akcji promocyjnej zostaną komisyjnie
             zniszczone.

      8.   Nieodebranie nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
            W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 4

Reklamacje

  1. Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące akcji promocyjnej będą przyjmowane  w formie pisemnej,                                                                                                                                                                                                                                          e-mailem albo pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie do 20.05.2018 r., decyduje data stempla pocztowego.

      2.  Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres do korespondencji
         oraz opis okoliczności, stanowiących podstawę skargi.

         Po rozpatrzeniu reklamacji podane dane personalne zostaną komisyjnie zniszczone.
         Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane, dane personalne zostaną komisyjnie
         zniszczone.

      3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania skargi.

         O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, na adres
         korespondencyjny albo e-mailowy wskazany w skardze.

§ 5

Postanowienia końcowe

  1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej akcji.

      2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności.

 

Załącznik nr 1 - Akcja Grill 
ASORTYMENT
Prymat przyprawy Grill asort.20g (klasyczny, pikantny, ziołowy)
Prymat Karkówka z grilla 20g
Prymat karkówka klasyczna 20g
Prymat Kurczak (pikantny, z grilla, ziołowy )
Prymat Przyprawa do ryb 20g
Prymat sałatki 20g
Prymat Stek 20g 
Prymat Tzatziki 
Prymat żebarka 20g
Prymat Marynata klasyczna 20g
Prymat Marynata pikantna 20g
Prymat kurczak (złocisty, starop., )
Prymat Kebab - Gyros 30g
Prymat Kebab- gyros pikantny 30g
Prymat Ziemniaki 25g
Prymat Pieprz cytrynowy 20g 
KNORR  SOS SAL FRANCUSKI8g
KNORR  SOS SAL GRECKI 9g
KNORR SOS SAL CZOSNEK 8g
KNORR SOS SAL KOPERKOWY 9g
KNORR SOS SAL MIZERIA 10g
KNORR SOS SAL PAPRYKOWY 9g
KNORR SOS SAL WLOSKI 8g
KNORR ZIOLA OGRODOWE 8g
KN PRZYP GRILL KARKOWKA 23g
KN PRZYP GRILL PIKANTNY 23g
KN PRZYPR GRILL KURCZAK 23g
KNORR GRILOWANE WARZYWA 23g
KNORR PRZYPRAWA GRILL 23g
Develey ketchup premium classic 300g 
Develey ketchup premium pikantny 300g 
Develey Musztarda Dijon 270g
Develey miodowa 270g
Develey Figowa 270g  nowosc
Develey musztarda truflowa 270g  nowość
Develey steak hause 480g 
Develey sos Barbecue wild bull 480g 
TORTEX KETCHUP LAGODNY 470g
TORTEX KETCHUP PIKANTNY 470g
Develey musztarda Horcice,Delikatesowa,Kremska,Kremowa 350g
Develey ketchup premium classic 535g 
Develey ketchup premium pikantny 535g 
Bona sos tatarski 230g słoik 
Bona sos 230g (czosnkowy, czosnek-niedźwiedzi, kebab-gyros) 
Warkocz Grillowy Sokołów
Sokołów Karkówka Grillowa Sokołów
Boczek Grillowy Sokołów
Mix Grillowy Sokołów
Zestaw Grillowy 420 Sokołów
Roladki Meksykańskie 330g. Sokołów
Kaszanka Grillowa z boczkiem 600g. Sokołów
Medaliony z piersi Kurczaka 250g. Sokołów
Nasza kiełbasa śląska 550g. Sokołów
Kiełbasa Brocka kg. Sokołow 
Skrzydełka z kurczaka 
Karkówka b/k
Euroser mozarella kulka 125g
Fit & Easy mix sałat weekend 150g 
Fit & Easy mix sałat family 250g 
Fit & Easy mix sałat party 180g 
Fit & Easy mix sałat active 180g 
Społem ketchup łagodny 500g
Społem ketchup pikantny 500g
Hortex nap. 1L PET jab/wiśnia
Hortex nap. 1L PET jab/mięta
Hortex nap. 1L PET jab/rabarbar
Hortex nap. 1L PET pom/mango
Winiary sos czosnkowy 250ml
Winiary sos tatarski 250ml
Winiary sos chrzanowy 250ml
Winiary sos ziołowy z nutą czosnku 240ml
Eterno limonki w syropie 230g
Eterno ognista salsa paprykowa 200g
Eterno chutney gruszkowy 200g
Eterno chrzan z zurawiną 200g
Eterno buraki tarte z papryką 180g
Spiżarnia  musztarda kozacka 
Spiżarnia musztarda wykwintna 
Dary Natury sół ziołowa 90g 
Dary Natury sól him.biała młynek 
Fungopol krem z borowika 150 ml
Vege kiełb.białe curry 180g
Vege kiełbaski papryka 180g
Vege kiełbaski białe 250g
Vege kiełbaski paprykowe 250g
Vege kiełbaski curry 250g

Strona Galerii "Rondo Wiatraczna"

dodano: 2018-04-17

Zachęcamy do zaglądania na stronę Galerii Handlowej "Rondo Wiatraczna" http://galeriarondowiatraczna.pl/.

Można tam znaleźć aktualne promocje sklepów, informacje o godzniach otwarcia oraz oferty lokali gastronomicznych.

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Kobiet

dodano: 2018-03-08

W dniu dzisiejszym zapraszamy do Universamu szczególnie Panie. Dla każdej Klientki oranżada ze specjalną etykietą z gerberą.

Życzymy dużo uśmiechu, zdrowia i szczęścia!

Huczne otwarcie!

dodano: 2018-03-05

Huczne otwarcie Galerii Rondo Wiatraczna już za nami. Informacja o otwarciu ściągnęła tłumy warszawiaków, na których czekało wiele atrakcji, konkursów i promocji.

W uroczystym przecięciu wstęgi brał udział prezes Społem WSS Praga Południe Bogusław Różycki - "Dla nas to historyczny moment. Mam nadzieję, że galeria będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom".

Natomiast burmistrz Pragi-Południe, Tomasz Kucharski zaznaczył, „że w dzielnicy Praga- Południe jest wiele inwestycji. Ale żadna nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. To kultowe miejsce”

Przypomnijmy Galeria Rondo Wiatraczna to nowoczesny kompleks obejmujący o powierzchni 11 tys.m. kw., 470 mieszkań na przestrzeni ok. 23 tys. m. kw., ok. 1,5 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz podziemny parking z ponad 160 miejscami postojowymi. Znajdują się w nim:

Universam spożywczy i Universam przemysłowy, elektromarket Media Expert, drogeria Rossmann, restauracje Mc Donald's czy Amrit Kebab oraz City Fit czy siedziby banków, jak Millennium Bank oraz MBank, Biuro Podróży Itaka, lodziarnia i cukiernia Grycan, punkt In medio, cukiernia Dunkin' Donuts, Cukiernia Sowa, a także m.in. Apteka Ziko, Maxi Bazar, sklep marki Ziaja, papierniczy Excellent Office.

 

Zapraszamy do Universamu!

dodano: 2018-02-26

Zapraszamy na otwarcie Universamu - 28 LUTEGO 2018 r. godz. 13.00

Czeka na Państwa moc promocji, degustacji oraz niespodzianek dla Klientów.

 

Film o Universamie

dodano: 2018-02-19

12 lutegow w kinie PRAHA przy ul. Jagiellońskiej 26 odbył się pokaz przedpremierowy filmu dokumentalnego o fenomenie dawnego Universamu "Grochów ".  Autorem filmu jest Tomasz Knittel, reżyser filmów dokumentalnych oraz krótkich form. Niedługo film będzie można zobaczyć w Domu Kultury "PROM" na Saskiej Kępie.

Poniżej zwiastun filmu.

https://vimeo.com/251639682

Universam nowy ale kultowy!

dodano: 2018-02-14

                                                           Już 28.02.2018 r.

                                 WIELKI POWRÓT - WIELKIE OTWARCIE!

 

Legenda powraca!

dodano: 2018-01-18

Wielkimi krokami zbliżamy się do otwarcia nowego Universamu „Grochów”!

Przypominamy, że pierwszy Universam powstał w 1977 r. jako jeden z pierwszych w historii Warszawy wielkopowierzchniowych, samoobsługowych pawilonów handlowych.

Z małą przerwą w działalności kultowy Universam powraca już za kilka tygodni na Rondo Wiatraczna. Aby zapamiętać ten ważny moment w życiu naszej Spółdzielni a mamy nadzieję, że także w życiu mieszkańców Grochowa wyprodukowaliśmy rocznicowe T-shirty.

Koszulki można już kupić w naszych sklepach: przy ul. Szaserów 124, ul. Niekłańskiej 41.

Facebook Galeria Rondo Wiatraczna

dodano: 2018-01-08

Najświeższe informacje o Galerii Handlowej "Rondo Wiatraczna" można znaleźć na facebooku Galerii.

https://www.facebook.com/GaleriaRondoWiatraczna/

Zachęcamy do zaglądania. W postach wiele ciekawych newsów z Grochowa, trochę historii, wspomnień, ciekawe wydarzenia i koncerty. Warto czytać i polubić.

 

Neon już jest...

dodano: 2017-12-29

Neon "Universam Grochów" oświetla już Rondo Wiatraczna.

Akcje charytatywne

dodano: 2017-11-30

Jak co roku w okresie przedświątecznym prowadzimy zbiórkę żywności i art. przemysłowych dla osób najbardziej potrzebujących.

W 10 naszych sklepach w dniach 1-3 grudnia  2017r. odbędzie się zbiórka darów dla Kresowian prowadzona poprzez Fundację „Kresy w potrzebie” – Polacy Polakom.

Harcerze ZHR i wolontariusze z zebranymi podarunkami udadzą się do naszych Rodaków na Kresach Wschodnich oraz w okolice Grodna na Białorusi.

Natomiast w sklepach przy ul. Zbójnogórska 37 i ul. Patriotów 172 do 8 stycznia 2018r. prowadzimy zbiórkę żywności „Pomagamy z Radością” prowadzoną przez Parafialny Zespół Caritas.

Klienci przy kasach w ustawionych w koszach składają zakupione artykuły na paczki świąteczne dla osób korzystających z pomocy Caritas.

Paczki świąteczne będą wydawane osobom potrzebującym podczas organizowanych przez Zespół Caritas w Radości Wigilii. Wolontariusze dodatkowo pomagają naszym Klientom przy pakowaniu zakupów.

Zbiórkom darów w sklepach towarzyszy wiele radości, czasami są to wzruszające i zawsze miłe spotkania z naszymi Klientami .

Galeria Rondo Wiatraczna - etap końcowy

dodano: 2017-11-27

Już niedługo pojawi się neon "Universam Grochów".